Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Všeobecné obchodné podmienky

§ 1

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba “VOP”) sú súčasťou Zmluvy o dielo (ako je definovaná nižšie).

 

§ 2

Definícia pojmov

Objednávateľom je osoba, ktorá vyplní nezáväznú objednávku na portáli www.bakalarky-diplomovky.sk, v dražobnom systéme AUCTION SK (ďalej len „Interný systém“) si vyberie ponuku Zhotoviteľa (ako je definovaný nižšie) a zaplatí za dielo alebo jeho príslušnú časť (ďalej iba “Objednávateľ“).

Nezáväzná objednávka sa stáva záväznou okamihom uskutočnenia úhrady za dielo alebo jeho príslušnú časť (ďalej iba “Záväzná objednávka“). Objednávateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že nezaplatí za ďalšiu časť diela, a tým sa tak ruší Záväzná objednávka v rozsahu nezaplatenej časti diela a s okamžitou účinnosťou tak vypovedá aj Zmluvu o dielo (ako je definovaná nižšie).

Zhotoviteľom diela je autor diela, ktorý využíva webové sídlo www.bakalarky-diplomovky.sk a pre ktorého sa prostredníctvom Interného systému rozhodol Objednávateľ (ďalej iba “Zhotoviteľ“).

Užívacie práva k webovému sídlu www.bakalarky-diplomovky.sk má spoločnosť Zoop, s.r.o. so sídlom na Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod vložkou číslo: 113623/B, oddiel: Sro, IČO: 50 439 545 (ďalej len „Spoločnosť“). Spoločnosť a akákoľvek iná osoba spolupracujúca so Spoločnosťou na príslušnej objednávke (ďalej len „Prevádzkovateľ“) sú zodpovedné vo vzťahu k Objednávateľovi podľa Zmluvy o dielo spoločne a nerozdielne.

Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom (ďalej len „Zmluva o dielo“) vzniká okamihom vzniku Záväznej objednávky. Emailová adresa Objednávateľa je tá, ktorá je uvedená v nezáväznej objednávke (ďalej iba “Emailová adresa Objednávateľa“). 

Emailová adresa Prevádzkovateľa je info@bakalarky-diplomovky.sk, jakub@bakalarky-diplomovky.sk, lenka@bakalarky-diplomovky.sk alebo podpora@bakalarky-diplomovky.sk alebo akákoľvek iná adresa využívaná Prevádzkovateľom (ďalej iba “Emailová adresa Prevádzkovateľa“).

Emailová komunikácia medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom prebieha prostredníctvom Emailovej adresy Objednávateľa a Emailovej adresy Prevádzkovateľa (ďalej iba “Emailová komunikácia“).

 

§ 3

Postup pri objednávke Diela

Obsahom Zmluvy o dielo je dohoda medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, na základe ktorej Prevádzkovateľ zabezpečí u Zhotoviteľa vyhotovenie diela podľa inštrukcií Objednávateľa vyplývajúcich z Emailovej komunikácie medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom predchádzajúcej nezáväznej objednávky, z inštrukcií vyplývajúcich z nezáväznej objednávky, z ktorej vznikla Záväzná objednávka a iných dohodnutých inštrukcií (ďalej iba “Požiadavky Objednávateľa“).

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vyhotovenie diela podľa Požiadaviek Objednávateľa, a to na vlastné náklady. Pre výlučenie pochybností, Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť zhotovenie diela alebo jeho príslušnú časť až po uskutočnení úhrady za dielo alebo jeho príslušnú časť, ak sa tak dielo odovzdáva. 

Objednávateľ v nezáväznej objednávke neuvádza žiadny svoj osobný údaj (napríklad meno a priezvisko). V prípade, ak Objednávateľ v nezáväznej objednávke uvedie nejaký svoj osobný údaj, Spoločnosť a Prevádzkovateľ ho bude spracúvať na účely poskytovania služieb v rámci predzmluvných vzťahov s Klientom. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje Spoločnosť a Prevádzkovateľ prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia, ktoré sú vždy transparentne zverejnené na www.bakalarky-diplomovky.sk

 

§ 4

Postup pri vyhotovení a odovzdaní Diela

Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu komunikujú výlučne prostredníctvom Interného systému, ktorý je monitorovaný.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť u Zhotoviteľa odovzdanie riadne zhotoveného diela Objednávateľovi v dohodnutom termíne v súlade s Požiadavkami Objednávateľa.

Dielo sa považuje za odovzdané Prevádzkovateľom Objednávateľovi okamihom jeho elektronického odoslania Objednávateľovi Zhotoviteľom alebo Prevádzkovateľom, a to prostredníctvom Interného systému alebo prostredníctvom Emailovej komunikácie vo formáte programu Microsoft Word (akejkoľvek verzie) alebo v inom dohodnutom formáte. Toto ustanovenie sa primerane použije aj na jednotlivé čiastkové odovzdávania diela, ak sa dielo tak odovzdáva. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť nepokračovanie vo vyhotovovaní diela, ak Objednávateľ neposkytuje primeranú súčinnosť. Prevádzkovateľ môže vypovedať Zmluvu o dielo s okamžitou účinnosťou najmä, ak nevie zabezpečiť Zhotoviteľa na vyhotovenie diela, avšak v takom prípade je povinný Objednávateľovi vrátiť späť peniaze za cenu diela, ktorá prislúcha neodovzdanej časti diela a to najneskôr do 10 pracovných dní.

 

§ 5

Cena za dielo

Cena za dielo sa určuje dohodou medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom a to tým, že Objednávateľ si vyberie cenu z cenových ponúk navrhnutých zhotoviteľmi prostredníctvom Interného systému. Táto cena je konečná.

Cena diela uvedená v cenníku portálu www.bakalarky-diplomovky.sk má len orientačný charakter.

 Objednávateľ sa dohodne s Prevádzkovateľom alebo Zhotoviteľom individuálne na spôsobe úhrady diela a odovzdania diela.

 

§ 6

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Objednávateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť u Zhotoviteľa vyhotovenie diela pre Objednávateľa, ktoré musí byť originálne, a teda nemôže to byť plagiát. 

Ak nie je dohodnuté inak, štandardné používané písmo pri zhotovovaní diela je Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.

Ak sa Objednávateľ po odovzdaní diela rozhodne upraviť, zmeniť alebo nejakým iným spôsobom pozmeniť dielo mimo rozsahu Požiadaviek Objednávateľa, ide o novú nezáväznú objednávku. Povinnosť Prevádzkovateľa dodať zhotovené dielo Objednávateľovi riadne a včas neplatí v prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi alebo Prevádzkovateľovi primeranú súčinnosť, a to najmä vzhľadom na typ práce, rozsah práce alebo termín dodania.

Z dôvodov bankových poplatkov si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo nevyplácať sumy nižšie ako 3 EUR. Tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa vyplácať platby viažuce sa na dve a viac skutočností, ak spoločná suma prevyšuje 3 EUR. Splátkový systém poskytujeme pre objednávky v hodnote nad 100 Eur.

 

 § 7

Reklamačný poriadok

Dielo má vady, ak nezodpovedá Požiadavkám Objednávateľa tak ako sú definované v článku III. v týchto VOP (ďalej iba “Vady“). Za tieto Vady zodpovedá Prevádzkovateľ. Záručná doba za Vady diela je časovo neobmedzená, a teda je dlhšia ako dva roky.  

Objednávateľ je oprávnený u Prevádzkovateľa uplatniť zodpovednosť za Vady elektronickou formou, a to poslaním emailu na Emailovú adresu Prevádzkovateľa, kedykoľvek odo dňa odovzdania diela Zhotoviteľom alebo Prevádzkovateľom, a to konkrétnym uvedením Vád diela (ďalej iba "Reklamácia").

Po obdržaní Reklamácie s konkrétnym uvedením Vád diela sa Prevádzkovateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu, avšak nie neskôr ako do 30 dní od uplatnenia Reklamácie, Reklamáciu posúdiť a v prípade, že ide o odstrániteľné vady, v primeranej lehote zabezpečiť ich odstránenie alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny diela, a to podľa rozhodnutia Objednávateľa. Ak ide o neodstrániteľnú Vadu diela, Prevádzkovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi vrátiť uhradenú cenu diela. 

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o Reklamáciách a predložiť ich na požiadanie orgánu dozoru k nahliadnutiu. Evidencia o Reklamáciách musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe uplatnenia Reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení Reklamácie.

 

§ 8

Platnosť a účinnosť VOP

Objednávateľ je viazaný takými VOP, ktoré boli platné a účinné v čase, kedy sa stala platnou a účinnou Zmluva o dielo, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak.  

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2016.