Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Všeobecné obchodné podmienky

§ 1

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba “VOP”) sú súčasťou Zmluvy (ako je definovaná nižšie).

 

§ 2

Definícia pojmov

Objednávateľom je osoba, ktorá vyplní nezáväznú objednávku na portáli www.bakalarky-diplomovky.sk, v dražobnom systéme AUCTION SK (ďalej len „Interný systém“) si vyberie ponuku Zhotoviteľa (ako je definovaný nižšie) a zaplatí za podklady alebo ich príslušnú časť (ďalej iba “Objednávateľ“).

Nezáväzná objednávka sa stáva záväznou okamihom uskutočnenia úhrady za podklady alebo ich príslušnú časť (ďalej iba “Záväzná objednávka“). Objednávateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že nezaplatí za ďalšiu časť podkladov, a tým sa tak ruší Záväzná objednávka v rozsahu nezaplatenej časti podkladov a s okamžitou účinnosťou tak vypovedá aj Zmluvu (ako je definovaná nižšie).

Zhotoviteľom podkladov je autor podkladov, ktorý využíva webové sídlo www.bakalarky-diplomovky.sk a pre ktorého sa prostredníctvom Interného systému rozhodol Objednávateľ (ďalej iba “Zhotoviteľ“).

Užívacie práva k webovému sídlu www.bakalarky-diplomovky.sk má spoločnosť Zoop, s.r.o. so sídlom na Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod vložkou číslo: 113623/B, oddiel: Sro, IČO: 50 439 545 (ďalej len „Spoločnosť“) ako sprostredkovateľ Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Spoločnosť a akákoľvek iná osoba spolupracujúca so Spoločnosťou na príslušnej objednávke (ďalej len „Prevádzkovateľ“) sú zodpovedné vo vzťahu k Objednávateľovi podľa Zmluvy spoločne a nerozdielne.

Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“) vzniká okamihom vzniku Záväznej objednávky. 

Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom (ďalej len „Zmluva o sprostredkovaní“) vzniká okamihom vzniku Záväznej objednávky. 

Emailová adresa Objednávateľa je tá, ktorá je uvedená v nezáväznej objednávke (ďalej iba “Emailová adresa Objednávateľa“). 

Emailová adresa Prevádzkovateľa je info@bakalarky-diplomovky.skjakub@bakalarky-diplomovky.sklenka@bakalarky-diplomovky.sk alebo podpora@bakalarky-diplomovky.sk alebo akákoľvek iná adresa využívaná Prevádzkovateľom (ďalej iba “Emailová adresa Prevádzkovateľa“).

Emailová komunikácia medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom prebieha prostredníctvom Emailovej adresy Objednávateľa a Emailovej adresy Prevádzkovateľa (ďalej iba “Emailová komunikácia“).

 

§ 3

Postup pri objednávke Podkladov

Obsahom Zmluvy je dohoda medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, na základe ktorej Prevádzkovateľ ako sprostredkovateľ zabezpečí u Zhotoviteľa vyhotovenie podkladov podľa inštrukcií Objednávateľa vyplývajúcich z Emailovej komunikácie medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom predchádzajúcej nezáväznej objednávky, z inštrukcií vyplývajúcich z nezáväznej objednávky, z ktorej vznikla Záväzná objednávka a iných dohodnutých inštrukcií (ďalej iba “Požiadavky Objednávateľa“).

Prevádzkovateľ je povinný cez Zhotoviteľa zabezpečiť vyhotovenie podkladov podľa Požiadaviek Objednávateľa, a to na vlastné náklady. Pre vylúčenie pochybností, Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť zhotovenie podkladov alebo jeho príslušnú časť až po uskutočnení úhrady za podklady alebo ich príslušnú časť. 

Objednávateľ v nezáväznej objednávke neuvádza žiadny svoj osobný údaj (napríklad meno a priezvisko). V prípade, ak Objednávateľ v nezáväznej objednávke uvedie nejaký svoj osobný údaj, Prevádzkovateľ ho bude spracúvať na účely poskytovania služieb v rámci predzmluvných vzťahov s Klientom. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje Prevádzkovateľ prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia, ktoré sú vždy transparentne zverejnené na www.bakalarky-diplomovky.sk.

Podklady, a to vrátane ich akejkoľvek časti nie je možné využiť v akejkoľvek záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci bez označenia zdroja podkladov alebo jeho časti podľa príslušných predpisov alebo zaužívaných zvykov.

 

§ 4

Postup pri vyhotovení a odovzdaní Podkladov

Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu komunikujú výlučne prostredníctvom Interného systému, ktorý je monitorovaný.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť u Zhotoviteľa odovzdanie riadne zhotoveného podkladov Objednávateľovi v dohodnutom termíne v súlade s Požiadavkami Objednávateľa.

Podklady sa považujú za odovzdané Prevádzkovateľom Objednávateľovi okamihom ich elektronického odoslania Objednávateľovi Zhotoviteľom alebo Prevádzkovateľom, a to prostredníctvom Interného systému alebo prostredníctvom Emailovej komunikácie vo formáte programu Microsoft Word (akejkoľvek verzie) alebo v inom dohodnutom formáte. Toto ustanovenie sa primerane použije aj na jednotlivé čiastkové odovzdávania podkladov, ak sa podklady tak odovzdávajú. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zabezpečiť nepokračovanie vo vyhotovovaní podkladov, ak Objednávateľ neposkytuje primeranú súčinnosť. Prevádzkovateľ zastupujúci Zhotoviteľa môže vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou najmä, ak nevie zabezpečiť Zhotoviteľa na vyhotovenie podkladov, avšak v takom prípade je povinný Objednávateľovi vrátiť späť peniaze za cenu podkladov, ktorá prislúcha neodovzdanej časti podkladov a to najneskôr do 10 pracovných dní.

 

§ 5

Cena za podklady

Cena za podklady sa určuje dohodou medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom a to tým, že Objednávateľ si vyberie cenu z cenových ponúk navrhnutých zhotoviteľmi prostredníctvom Interného systému. Táto cena je konečná a zahŕňa aj sprostredkovateľskú províziu Prevádzkovateľa.

Cena podkladov uvedená v cenníku portálu www.bakalarky-diplomovky.sk má len orientačný charakter.

 Objednávateľ sa dohodne s Prevádzkovateľom alebo Zhotoviteľom individuálne na spôsobe úhrady podkladov a odovzdania podkladov.

 

§ 6

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Objednávateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť u Zhotoviteľa vyhotovenie podkladov pre Objednávateľa, ktoré musia byť originálne, a teda nemôže to byť plagiát. 

Ak nie je dohodnuté inak, štandardné používané písmo pri zhotovovaní podkladov je Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.

Ak sa Objednávateľ po odovzdaní podkladov rozhodne upraviť, zmeniť alebo nejakým iným spôsobom pozmeniť podklady mimo rozsahu Požiadaviek Objednávateľa, ide o novú nezáväznú objednávku. Povinnosť Prevádzkovateľa zabezpečiť u Zhotoviteľa dodanie zhotovených podkladov Objednávateľovi riadne a včas neplatí v prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi alebo Prevádzkovateľovi primeranú súčinnosť, a to najmä vzhľadom na typ práce, rozsah práce alebo termín dodania.

Objednávateľ sa zaväzuje nepoužiť dodané podklady alebo ich akúkoľvek časť vo svojej záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci. Objednávateľ vyhlasuje, že nepôsobí a zaväzuje sa nepôsobiť ako sprostredkovateľ tretej osoby, ktorá má záujem podklady alebo ich akúkoľvek časť použiť vo svojej záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci. Tým nie je dotknutá možnosť Objednávateľa podklady alebo ich časť takto využiť, ak zdroj v príslušnej záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci  označí podľa príslušných predpisov alebo zaužívaných zvykov.

Z dôvodov bankových poplatkov si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo nevyplácať sumy nižšie ako 3 EUR. Tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa vyplácať platby viažuce sa na dve a viac skutočností, ak spoločná suma prevyšuje 3 EUR. Splátkový systém poskytujeme pre objednávky v hodnote nad 100 Eur.

 

 § 7

Reklamačný poriadok

Podklady majú vady, ak nezodpovedá Požiadavkám Objednávateľa tak ako sú definované v článku III. v týchto VOP (ďalej iba “Vady“). Za tieto Vady zodpovedá Prevádzkovateľ a Zhotoviteľ spoločne a nerozdielne. Záručná doba za Vady podkladov je časovo neobmedzená, a teda je dlhšia ako dva roky.  

Objednávateľ je oprávnený u Prevádzkovateľa uplatniť zodpovednosť za Vady elektronickou formou, a to poslaním emailu na Emailovú adresu Prevádzkovateľa, kedykoľvek odo dňa odovzdania podkladov Zhotoviteľom alebo Prevádzkovateľom, a to konkrétnym uvedením Vád podkladov (ďalej iba "Reklamácia").

Po obdržaní Reklamácie s konkrétnym uvedením Vád podkladov sa Prevádzkovateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu, avšak nie neskôr ako do 30 dní od uplatnenia Reklamácie, Reklamáciu posúdiť a v prípade, že ide o odstrániteľné vady, v primeranej lehote zabezpečiť ich odstránenie alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny podkladov, a to podľa rozhodnutia Objednávateľa. Ak ide o neodstrániteľnú Vadu podkladov, Prevádzkovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi vrátiť uhradenú cenu podkladov. 

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o Reklamáciách a predložiť ich na požiadanie orgánu dozoru k nahliadnutiu. Evidencia o Reklamáciách musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe uplatnenia Reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení Reklamácie.

 

§ 8

Platnosť a účinnosť VOP

Objednávateľ je viazaný takými VOP, ktoré boli platné a účinné v čase, kedy sa stala platnou a účinnou Zmluva, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak.  

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2021.