Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Ako na písanie bakalárskej práce (krok za krokom)

Ako na písanie bakalárskej práce (krok za krokom)

Úvodný obsah

Bakalárska práca patrí medzi finálnu (záverečnú) prácu, ktorou sa ukončí bakalársky stupeň štúdia na vysokej škole. Záverečnou bakalárskou prácou, si škola u študenta preverí kvalitu nadobudnutých vedomostí za celé roky bakalárskeho štúdia, zručnosti a návyky, ktoré študent nadobudol počas štúdia na univerzite. Pri vypracovaní samotnej bakalárskej práce, študent aplikuje do práce nadobudnuté teoretické poznatky zo štúdia, zdokonalí sa v písaní práce a pripraví sa tak na ďalší stupeň štúdia na vysokej škole. Čo samotné písanie bakalárky?

Úvod do tvorby bakalárskej práce

Písať bakalársku prácu v dnešnej dobe je zložité. Najmä, ak študent podcení výber témy alebo celkový prístup k jej tvorbe. Čo je teda najdôležitejšie pri písaní, respektíve ešte predtým? Čím začať a na čo nezabudnúť? Vysvetlíme pekne krok za krokom...

Výber školiteľa bakalárky

V prvom rade, ešte pred samotným písaním bakalárky, je dôležité určiť si akú prácu chce študent písať, následne si podľa toho vybrať správnu tému a školiteľa. Prečo spomíname práve správny výber školiteľa? Školiteľ, je pri výbere bakalárky veľmi dôležitý, nakoľko, ak sa študent rozhodne aký typ práce chce písať, tiež má vybratú tému, ktorú by chcel spracovať, ale získa zlého školiteľa, potom sa písanie bakalárky stane pre neho nočnou morou. Výber správneho školiteľa napomôže študentovi pri písaní bakalárskej práce, pretože školiteľ, dokáže študenta správne nasmerovať, poradiť mu a naviesť ho pri písaní na správnu cestu.

Výber témy bakalárskej práce

Ďalším dôležitým bodom je, aby sa študent vopred rozhodol, či chce mať bakalárku kvalitne spracovanú alebo mu veľmi na práci nebude záležať (hlavne aby prešiel). Študentovi, ktorému veľmi nezáleží na práci, si môže kľudne vybrať školiteľa, ktorý sa mu nebude dostatočne venovať, bude menej dostupný, a tým pádom mu nebude na študentovi a jeho práci, až tak záležať. Na druhej strane študent, ktorý chce mať kvalitne vypracovanú bakalársku prácu na úrovni, ktorá zároveň bude prinášať niečo nové, potom je potrebné, aby sa študent zameral na zložitejšiu tému, ku ktorej je menej dostupných zdrojov, a zároveň aj menej vypracovaných prác. V tomto prípade je potrebné, aby si študent vybral školiteľa, ktorý sa bude orientovať v danej problematike, bude ho usmerňovať a pravidelne kontrolovať a navádzať správnym smerom, aby bola bakalárska práca vypracovaná na vysokej úrovni.

Čo všetko by mala bakalárska práca obsahovať? Aké sú základné časti bakalárskej práce? To všetko, si povieme nižšie.

Základné časti bakalárskej záverečnej práce

Celkom na úvod je podstatné určiť základné časti bakalárskej práce, ktoré tvoria jej štruktúru. Aby sme vedeli, čo a ako máme písať.

Bakalárka začína vstupnou časťou, ktorá pozostáva z obalu prácetitulnej strany (listu), niekedy aj predhovoru (nebýva však povinný), obsahu práce, zoznamu tabuliek a grafov (opäť zväčša nepovinné). Nasleduje jadro práce, ktoré tvorí úvod, jednotlivé kapitolypodkapitoly záver bakalárskej práce. Netreba zabudnúť ani na zoznam použitej literatúryprílohovú časť, čo  je posledná súčasť bakalárskej práce (opäť nepovinná).

Teraz si rozoberieme každú jednu časť bakalárskej práce:

 

  • Obal – predpísaná časť bakalárskej práce. Každý obal musí obsahovať: názov samotnej vysokej školy, názov práce, typ práce, meno autora práce a rok vydania resp. napísania práce.

  • Titulná strana (list) – je podrobnejší ako obal a pozostáva z názvu a podnázvu práce (ak práca obsahuje aj pod názov), označenie konkrétnej práce napr. bakalárska práca, diplomová práca atď., meno a priezvisko autora práce, prípadne akademický titul autora, názov a sídlo vysokej školy, školiace pracovisko (fakulta, katedra), názov a číslo študijného odboru študenta, meno, priezvisko a tituly školiteľa práce, miesto a v neposlednom rade rok vydania práce.

  • Predhovor – má uviesť čitateľa do študentovej práce, ale na druhej strane by nemal rozoberať konkrétne problematiku práce.

  • Obsah práce – napomáha študentovi ako aj čitateľovi, lepšie a rýchlo sa orientovať v samotnej bakalárskej práci. Obsah práce, musí obsahovať jasne označené čísla strán, na ktorých sa začína začiatok každej jednej kapitoly, podkapitoly. Pri obsahu je dôležité zo strany študenta, aby dodržal určitú štruktúru, ktorá je v tomto smere významná.

  • Zoznam tabuliek a grafov – týka sa tabuliek a grafov, ktoré sú umiestnené v texte bakalárskej záverečnej práce. Zapisuje sa  napr. takto: Tabuľka 1 Názov tabuľky a číslo strany, kde sa tabuľka nachádza.

  • Jadro práce – pozostáva z textu práce. Text práce je členený na kapitoly, podkapitoly atď. Zväčša jadro práce pozostáva z 3 kapitol: prvá kapitola sa zaoberá teoretickým spracovaním danej problematiky, druhá kapitola vyznačuje konkrétny subjekt, v ktorom sa  budú tieto teoretické poznatky aplikovať, tretia kapitola sa zameriava na aplikáciu problematiky na podmienky konkrétneho subjektu.

  • Úvod – vzťahuje sa na konkrétnu tému, ktorú autor vypracováva. Odporúčaný rozsah je 1-1,5 strany. Autor musí v úvode bakalárskej záverečnej práce uviesť čitateľa do problematiky, ktorou sa zaoberá bakalárska práca.

  • Záver – ide o zhrnutie celej bakalárskej práce. Odporúčaný rozsah je 1,5 až 2 strany. V závere práce by mal študent zhrnúť poznatky, návrhy a prínosy problematiky a mal by poukázať na to, či bol splnený hlavný cieľ bakalárskej záverečnej práce. 

  • Zoznam použitej literatúry – ide o zoznam všetkých použitých zdrojov v práci, či už sa jedná o knižné alebo online zdroje.

  • Prílohy – posledná časť bakalárskej práce. Medzi prílohy, môže študent zaradiť napr. dotazník, fotografie výpočtov, ilustrácie, nákresy a pod.

Mám záujem o podklady k bakalárke

 

Teoretická a praktická časť bakalárskej práce

Bakalárska práca, to je teória a niekedy aj praktická časť.

Teoretická časť

Teoretická časť bakalárskej práce ja založená predovšetkým na dôslednej práci s literárnymi, ale aj internetovými zdrojmi, ktoré je treba správne vyselektovať a vybrať len skutočne relevantné informácie pre účely danej práce. Pamätajte si, že je veľmi dôležité, aby mali literárne zdroje najnovšie roky vydania. Taktiež je potrebné dbať na správne citácie a parafrázovanie.

Hlavným účelom teoretickej časti bakalárskej práce je presne a zrozumiteľne vysvetliť základné pojmy, ktoré sa týkajú vybranej témy a je tiež východiskom pre časť praktickú (v prípade, ak ju bakalárka obsahuje).

Práve praktická, tzv. empirická časť je totiž najlepším dôkazom toho, že sme pochopili problematiku témy bakalárskej práce a dokážeme získané teoretické poznatky aplikovať aj v praxi.

Praktická časť

Praktická časť bakalárskej práce je preto v konečnom dôsledku dôležitejšia než teoretická, a to práve kvôli využitiu poznatkov a skúseností študenta. Jedno bez druhého však nejde, preto píšte obe časti bakalárskej práci zodpovedne a s dôrazom na všetko, čo by mali obsahovať. A najmä samostatne, nech nie ste obvinení z plagiátorstva.

My vám pravdaže radi poradíme a pomôžeme, s tvorbou podkladov k vašej bakalárke, ako aj s čímkoľvek ďalším, s čím budete mať problémy.

 

Chcem podklady k bakalárke od vás