Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Bakalárska práca: Ako na hlavný cieľ a ciele vedľajšie

Bakalárska práca: Ako na hlavný cieľ a ciele vedľajšie

Úvodný obsah

Bakalárska záverečná práca, je finálna práca, ktorou študent ukončí prvý stupeň vysokoškolského štúdia na univerzite. Bakalárka sa radí k vedecko-kvalifikačnej práci a jej obhajoba je časťou štátnej záverečnej skúšky. Napísaním záverečnej bakalárskej práce, si škola preveruje kvalitu nadobudnutých vedomosti, ktoré študent získal počas štúdia na vysokej škole. Pri písaní bakalárky, študent využíva svoje nadobudnuté teoretické a praktické poznatky, ktoré získal počas štúdia na svojej vysokej škole. Táto bakalárska záverečná práca, mu tak pomôže sa zdokonaliť a pripraviť na druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Čo sa týka základných náležitostí bakalárky, rozsah bakalárskej záverečnej práce sa v Slovenskej republike pohybuje medzi 30 – 40 normostranami,  t. j. 54 000 až 72 000 znakov vrátane medzier. Skladá sa z dvoch častí a to: teoretickej a praktickej (empirickej) časti. Študent vysokej školy, má pri vypracovaní práce ukázať svoje vedomosti, ktoré nadobudol za celé roky štúdia vo svojom študijnom odbore, zároveň má preukázať prácu s odbornou literatúrou.

Pri písaní práce, je dôležité si zvoliť správnu tému, ktorú študent bude vedieť spracovať. Ako si takúto tému na bakalárku zvoliť?

Študent, už v 2. ročníku na vysokej škole, musí rozmýšľať akú tému by si zvolil na bakalársku prácu. Najlepšie je, ak si študent vyberie určité témy z oblasti, ktoré ho najviac zaujímajú, následne zistí, akí učitelia sa tomu venujú, aby si vedel vybrať aj správneho školiteľa. Prečo spomíname práve školiteľa? Školiteľ je pri výbere témy a pri vypracovaní bakalárskej záverečnej práce veľmi dôležitý. Odporúčame študentovi, aby si vybral takého školiteľa, ktorý mu bude nápomocný a bude sa mu po celý čas venovať a bude mu kedykoľvek k dispozícií. Preto je školiteľ bakalárky v tomto smere veľmi dôležitý. Študent, ktorý si vyberie pri vypracovaní bakalárskej práce, školiteľa, ktorý sa mu nebude venovať a nebude na neho tlačiť, bude na prvý pohľad dobrým školiteľom, ale následne, ak bude študent potrebovať s niečím poradiť, prípadne pomôcť, nebude mu nikdy k dispozícií. V tomto smere je to veľmi zle, pretože študent bude z toho nervózny a nebude sa vedieť sústrediť na písanie práce. Bakalárska záverečná práca, tak potom nebude zo strany študenta spracovaná kvalitne, preto odporúčame sa sústrediť na správny výber školiteľa. Ak si už študent vybral školiteľa a premyslel si tému, ktorú by chcel vypracovávať, potom je potrebné, aby v druhom ročníku, v priebehu letného semestra, prípadne začiatkom tretieho ročníka zimného semestra, navštívil školiteľa, ktorého si vybral, aby sa s ním dohodol o vypracovaní práce. Je to dôležité z toho hľadiska, že školiteľ už môže mať vybraných iných študentov, prípadne, môže mať niektoré témy už rezervované. Najlepšie je, sa priamo spojiť so školiteľom a dohodnúť sa s ním. Ak toto všetko študent vyrieši skôr ako začne zimný semester tretieho ročníka, predíde tak veľkému množstvu stresov. Zatiaľ, čo iní študenti budú naháňať školiteľov a hľadať voľné témy, študent, ktorý si to všetko vybavil skôr, bude v úplnom kľude a môže sa už sústrediť na celkové kompletné vypracovanie bakalárskej práce. Študent si už počas letných prázdnin, môže premyslieť, čo konkrétne by chcel v práci mať a ako by ju chcel spracovať.

 

Chcem vypracovať cieľ bakalárskej práce

 

Čo všetko je nevyhnutné pri vypracovaní bakalárskej práce?

 • Správny výber témy a školiteľa
 • Zreteľne vytýčenie cieľa a hypotéz
 • Zvolenie vhodnej metódy
 • Analýza a vyhodnotenie problému
 • Práca s odbornou literatúrou
 • Vyjadrenie vlastných myšlienok, návrhov a stanovenie záverov

Z čoho všetkého pozostáva samotná bakalárska záverečná práca?

1. úvodná časť - obal (študent si pozrie smernicu vysokej školy, kde nájde náležitosti písania bakalárskej práce ako aj samotný obal práce)

 • titulná strana (taktiež sa nachádza v smernici vysokej školy, ktorú študent študuje)
 • poďakovanie (je nepovinný údaj, záleží na študentovi, či si dá do bakalárskej práce poďakovanie alebo nie)
 • abstrakt (má byť stručný, píše sa v slovenskom a anglickom jazyku)
 • predhovor (je nepovinný údaj, záleží na študentovi, či ho chce v bakalárskej práci mať alebo nie)
 • obsah (obsah bakalárskej práce)
 • zoznam tabuliek, grafov a obrázkov

2. jadro práce – úvod (oboznámenie sa s prácou, najdôležitejšia časť pre čitateľa)

 • kapitoly práce – text práce, ktorý je členený na kapitoly, podkapitoly a pod.
 • záver (zhrnutie celej bakalárskej práce)
 • zoznam použitej literatúry (práca s odbornou, vedeckou literatúrou)

3. prílohová časť – prílohy

Ďalšou dôležitou časťou bakalárskej práce je praktická časť. V praktickej časti práce, môže študent napr. spracovať prieskum dotazníkovou formou. Ešte pred samotnou aplikáciou dotazníkov, by sa mal študent sám seba opýtať, čo vlastne chce v práci skúmať a aké sú jeho možnosti. V prvom rade je dôležité sa zamerať na stanovenie hlavného cieľa a hypotéz, ktoré sú úzko spojené s cieľmi bakalárskej záverečnej práce.

Hlavný cieľ bakalárky je najdôležitejší, svoju úlohu však zohrávajú aj ciele čiastkové.

Ako formulovať ciele v bakalárskej práci? Stačí stanoviť cieľ hlavný, alebo sú minimálne rovnako dôležité aj ciele vedľajšie? Na tieto aj ďalšie otázky týkajúce sa stanovenia správneho cieľa záverečnej práce vám radi odpovieme.

Cieľ a téma bakalárskej práce

Cieľ bakalárskej, ako aj akejkoľvek inej záverečnej práce sa musí vždy zhodovať s témou danej práce. To je základ, z ktorého ďalej vychádzame. Ak pri nastavovaní cieľa zrazu zistíme, že to možné nie je a my sme akosi vybočili z témy, oboznámime s tým nášho školiteľa a požiadame o zmenu témy.

Hlavný cieľ verzus vedľajšie ciele

V prípade, že máme cieľov viac, stanovíme si najprv jeden hlavný cieľ a ostatné ciele budú vedľajšie. Hlavný cieľ je prirodzene najdôležitejší, pričom vďaka cieľom vedľajším - doplňujúcim sa dostaneme k jeho naplneniu.

Cieľ cieľa bakalárky               

A na čo si ciele bakalárskej práce dávame? Ich úlohou je jasne a stručne popísať, k akým záverom chceme v práci dôjsť, pričom by mali obsahovať aj vlastný prínos autora.

Pokiaľ ide o miesto v práci, kde ciele predstavíme, robíme tak v úvode každej záverečnej práce.

V neposlednom rade už pri ich stanovení myslime na to, aby sme aj boli schopní ich splniť. To je totiž hlavným cieľom našej práce na bakalárke!

Ak by ste mali ďalšie otázky k bakalárskym, ale aj iným typom vysokoškolských prác, bez obáv nás kontaktujte.

 

 

Objednávka bakalárskej práce