Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Viete, ako správne oslovovať vyučujúcich na vysokej škole?

Viete, ako správne oslovovať vyučujúcich na vysokej škole?

Úvodný obsah

Pani učiteľky sme mali v materskej a základnej škole. Na niektorých stredných školách (hlavne gymnáziách) sa vyučujúci nechajú oslovovať profesormi, aj keď je to maximálna dehonestácia tohto titulu. Na vysokej škole sa od študentov očakáva, že nebudú oslovovať svojich vyučujúcich jednotným oslovením „pán učiteľ“ , ako na základnej a strednej škole, ale na základe najvyššieho dosiahnutého vzdelania daného vyučujúceho. Tí sa pýšia rôznymi titulmi, a nejednému študentovi sa stane, že nevie, ako ich má správne osloviť. Preto si v tomto článku priblížime skratky a význam akademických a tiež umelecko-pedagogických a vedecko-pedagogických titulov. Uvádzame ich v poradí od najmenej po najviac dôležitý. 

Akademické tituly

Bc.

Titul Bc. získava študent úspešným ukončením 1.stupňa štúdia vysokej školy. Ako oslovenie sa často nepoužíva, ale aj keď sa nám to niekedy môže zdať smiešne, vždy ak má vyučujúci tento titul, oslovíme ho pán bakalár. Píše sa pred menom, napr. Bc. Juraj Veselý.

 

Mgr. a Ing.

Po absolvovaní  2. stupňa štúdia vysokej školy, sa študent môže pýšiť titulom magister (Mgr.) alebo titulom inžinier (Ing.) pri vzdelaní v technických, ekonomických a poľnohospodárskych študijných odboroch. Tieto tituly sa taktiež píšu pred menom.

V prípade absolvovania dvoch vysokých škôl sa nepoužívajú dva rovnaké akademické tituly. Pri získaní dvoch rozdielnych titulov sa používajú v poradí, akom absolventovi boli udelené. To znamená, že skôr udelený titul sa píše bližšie vedľa mena, napr. Ing. Mgr. Juraj Veselý.

 

MUDr., MDDr. a MVDr.

Medzi ďalšie akademické tituly, ktoré dosiahne študent 2. stupňa štúdia vysokej školy patria MUDr. (doktor všeobecného lekárstva), MDDr. (doktor zubného lekárstva) a tiež MVDr. (doktor veterinárneho lekárstva). Študent ich získa po absolvovaní 6-ročného štúdia vysokej školy.  

 

PhDr., RNDr., JUDr., PharmDr., PaedDr. a ThDr.

Vyšší stupeň štúdia vysokej školy predstavujú tituly PhDr. (doktor filozofie), RNDr. (doktor prírodných vied), JUDr. (doktor práv), PharmDr. (doktor farmácie), PaedDr. (doktor pedagogicky), ThDr. (doktor teológie), kedy vyučujúcich oslovujeme pán doktor. Získavajú sa po absolvovaní rigorózneho štúdia a píšu sa pred menom, napr. PaedDr. Juraj Veselý.

 

PhD.

Akademický titul PhD. (doktor) je udelení po absolvovaní 3.stupňa štúdia a na rozdiel od ostatých titulov sa píše za menom a od mena sa oddeľuje čiarkou, napr. Mgr. Juraj Veselý, PhD. V porovnaní s podobným titulom PhDr. ide o vyšší titul.

Umelecko-pedagogické alebo vedecko-pedagogické tituly

doc.

Úspešným absolvovaním habilitačných konaní v príslušnom odbore získava absolvent titul docent (doc.). Píše sa pred akademický titul, meno a priezvisko malými písmenami v skratke, napr. doc. Mgr. Juraj Veselý, PhD.

 

prof.

Titul profesor (prof.) patrí medzi najvyšší stupeň titulov. Udeľuje ho prezident republiky po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania v príslušnom odbore. Píše sa pred akademickým titulom, menom a priezviskom v skratke malými začiatočnými písmenami, napr. prof. Mgr. Juraj Veselý, PhD. Na každej fakulte nájdete na katedrách jedného alebo dvoch profesorov.

 

Titul, meno a priezvisko

Ako oslovím vyučujúceho

Bc. Juraj Veselý

Pán bakalár Veselý

Mgr. Juraj Veselý

Pán magister Veselý

Ing. Juraj Veselý

Pán inžinier Veselý

MUDr. Juraj Veselý

JUDr. Juraj Veselý

Pán doktor Veselý

Mgr. Juraj Veselý, PhD.

Pán doktor Veselý

doc. Mgr. Juraj Veselý, PhD.

Pán docent Veselý

prof. Mgr. Juraj Veselý, PhD

Pán profesor Veselý

 

Základné zásady pri oslovovaní vyučujúcich

  1. Všeobecne platí, že človeka s titulom vždy oslovuje zásadne podľa najvyššieho dosiahnutého titulu.
  2. Ak má vyučujúci viac titulov, vždy ho oslovujeme len jedným titulom alebo funkciou (napr. prof. PaedDr. Juraj Veselý CSc. oslovujeme pán profesor Veselý, nie pán profesor doktor Veselý).
  3. Pri oslovovaní žien, ich vždy oslovujeme pani, bez ohľadu na to, aký má rodinný stav. Nikdy neoslovujeme ženu s titulom slečna. V tomto prípade sa oslovenia titulov prekladajú do ženského rodu (bakalárka, inžinierka, doktorka,... ).

 

Veľa vyučujúcich a hlavne tí na vysokej škole si na správne oslovovanie od svojich študentov potrpí. Nezabudnite, že oslovovanie vyučujúceho správnym titulom je taktiež prejavom úcty.

 

Špeciálne oslovovanie na významných školských udalostiach

Významné školské udalosti ako sú promócie, otvorenie školského roka alebo iné slávnostné udalosti sa nezaobídu bez špeciálnych oslovovaní vyučujúcich.

Rektora univerzity oslovujeme “Vaša magnificencia”.

Dekana fakulty oslovujeme “Vaša Spektabilita”.

Vyučujúcich oslovujeme “Vaša Honorabilita”.