Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Praktická časť diplomovej práce – Čo má obsahovať?

Praktická časť diplomovej práce – Čo má obsahovať?

Úvodný obsah

Diplomová záverečná práca, je prácou, ktorou študent pri obhajobe ukončí magisterské štúdium na vysokej škole. Píše sa spravidla v slovenskom jazyku, vypracováva ju študent samostatne, pričom ho kontroluje a pomáha mu pri písaní školiteľ, ktorý ho motivuje a smeruje na správnu cestu. Študent, prostredníctvom diplomovej práce vypracováva tému na úrovni vedeckej štúdie so správnym výberom odbornej literatúry, hypotézami, výskumnými otázkami a so správne vybratými bádateľskými postupmi. Diplomovka sa radí medzi kvalifikačné práce a študent jej vypracovaním preukazuje schopnosť samostatnej kvalifikovanej práce ako z obsahového, tak aj z formálneho aspektu. Diplomová práca by mala prinášať celkové vedomosti (informácie) v rámci odboru, a zároveň by v nej mali byť rozobraté typické problémy týkajúce sa príslušného odboru. Vypracovaním kompletnej diplomovej záverečnej práce, si škola overuje:

  • zvládanie vedeckej teórie a použitie terminológie, odbornej literatúry
  • ako študent vie použiť základné vedecké metódy
  • stupeň znalostí, vedomostí a zručností, ktoré študent nadobudol počas štúdia na vysokej škole
  • tvorivú činnosť študenta v odbore, ktorý študent na vysokej škole študuje
  • schopnosti myslenia študenta a, či študent dospel k sebapoznaniu svojich schopnosti

 

Mám záujem o napísanie diplomovky

Čo všetko je potrebné prejaviť (preukázať) v diplomovej práci?

  • Prejaviť schopnosť zostavenia a ohraničenia teoretických východísk daného problému
  • Popísať vedecké postupy a techniky daného problému a ich použitím preukázať riešenie problému
  • Prejaviť porozumenie nereprezentovaných spojitostí
  • Predložiť nové stanoviská na riešený problém
  • Prejaviť schopnosť reprezentovať vlastné pohľady, názory, závery a odporúčania pre prax

 

Aký má byť výsledok diplomovej práce?

Rezultátom diplomovej práce nemôže byť poskladanie článkov z rôznej časti literatúry. Ide o tzv. kompilát, ktorý neprichádza do úvahy, kvôli tomu sa aj od študenta požaduje určitý stupeň tvorivosti, znalosti a zručnosti. Na základe toho má diplomová záverečná práca charakter vedecko-odbornej práce budúceho absolventa univerzity.

 

Aké je základné zloženie diplomovky, presnejšie jej praktickej časti? Čo štandardne obsahuje a na čo si dať pozor pri jej tvorbe? Ak aj vás trápia podobné otázky, nič to, nasledujúce riadky vám to ozrejmia…

 

Bez výskumu to asi nepôjde

Súčasťou každej diplomovej práce je praktická časť (inak aj empirická časť). I keď, aby sme nezavádzali, aj tu existujú isté výnimky – v niektorých diplomových prácach môže byť praktická časť prepojená s teoretickou, ako je tomu trebárs v historických záverečných prácach.

Praktická časť má najčastejšie formu prieskumu alebo výskumu. Zameriavame sa pri ňom na cieľ výskumu, hypotézy, použité metódy, prieskumnú vzorku, spracovanie výskumu a jeho následnú interpretáciu, diskusiu, ako aj na odporúčania pre prax.

Praktická časť diplomovej práce sa vždy zaraďuje ešte pred záverom. Väčšinou ju uvádzame ako štvrtú kapitolu. Podrobne sa v nej opisuje celý priebeh výskumu (prípadne prieskumu), jeho rezultáty a interpretácia.

Praktická (empirická) časť diplomovej záverečnej práce má obvykle takúto štruktúru:

·    výskumný problém

·    výskumné otázky a z nich potom vytvorené výskumné hypotézy

·    použité výskumné metódy

·    popis výskumnej vzorky

·    celkový priebeh výskumu

·    rezultáty výskumu

·    výklad zistení

·    záver výskumu

Pri vypracovaní praktickej časti diplomovej práce, je dôležité sa ešte zamerať na metodológiu výskumu, pretože jestvuje metodológia kvalitatívneho výskumu a metodológia kvantitatívneho výskumu. Kvalitatívna metodológia používa výskumné metódy (postupy) ako: etnografické interview, participačné pozorovanie atď., taktiež má iné ciele ako kvantitatívna metodológia. Na jednej strane sa kvalitatívny výskum usiluje spoznať nové stránky problému, čím buduje novú teóriu. Pri tomto type výskumu, sa neformulujú hypotézy (predpoklady) pred vstupom do terénu, ale v priebehu spracovania dát. Na druhej strane kvantitatívny výskum je zameraný na tvorbu nových teórií, nových pohľadov, teda nie je zameraný na overovanie doterajších teórií. Najlepšie sa výskumný problém vymedzuje v podobe otázky a musí byť skutočne problémom, nie témou výskumu. Ďalším dôležitým faktom je, že nie každý výskum má hypotézy. Hypotézy teda predpoklady, je možné zostaviť len vtedy, keď nám výskum dáva do pomeru dve premenné (faktory). Pri opisnom (deskriptívnom) výskume, sa neskúma pomer medzi premennými, preto sa hypotézy nedajú zostaviť, je v tomto prípade potrebné zostaviť (sformulovať) výskumné otázky.

 

Najvyšší dôraz pri písaní praktickej časti diplomovky

Pri tvorbe a písaní diplomovej práce jej praktickú časť rozhodne nepodceňujte. Preto si veľmi dobre premyslite už samotný výber témy vašej diplomovky a tiež zvážte svoje možnosti, či vôbec výskum zvládnete. Nakoľko väčšina univerzít kladie na praktickú časť diplomovej práce veľký dôraz, vopred sa na to pripravte. V praktickej časti totiž prichádzate s vlastnými zisteniami v rámci rozoberanej problematiky, pričom vaším hlavným cieľom je pomenovať problém hypotézu, z ktorej vychádzate a následne ju potvrdiť, prípadne vyvrátiť.

Pri prieskume je nutné stanoviť si cieľovú zložku – vzorku, na ktorej budete svoj prieskum uskutočňovať. Musíte ju presne zadefinovať a nezabudnite na vhodné otázky, ktoré respondentom položíte a na základe ich odpovedí získate cenné informácie, ktoré budú alfou a omegou praktickej časti vašej diplomovky. Zistené údaje sa najčastejšie spracúvajú do tabuliek, respektíve grafov.

V závere praktickej časti je nevyhnutné zadefinovať výsledky (rezultáty) vašich pozorovaní aj odporúčania, ktoré z toho plynú pre prax.

Nie nadarmo sa hovorí, že empirická časť diplomovky je jej základom. Práve tu totiž naplno preukážete znalosť témy a dostanete zároveň šancu prísť s niečím novým, či vyvrátiť už známe fakty. To všetko pravdaže s podloženými, relevantnými informáciami, dôkazmi a zdrojmi, ktoré musí obsahovať teoretická časť vašej diplomovej práce.

Obzvlášť tí z vás, pre ktorých univerzita diplomovkou nekončí a plánujete ešte minimálne tretí stupeň vysokoškolského štúdia, by mali vo svojej záverečnej práci rozobrať originálnu problematiku, ideálne aj s novátorskými zisteniami. Skrátka, aby vaša diplomovka dostatočne zarezonovala a nezapadla prachom kdesi v univerzitnej knižnici. ☺

 

V tom vám vieme pomôcť aj my, v prípade akýchkoľvek otázok a ťažkostí sa na nás smelo obráťte…

 

Mám záujem o napísanie diplomovky